De PDCA-cyclus in 7 eenvoudige stappen

Naar bouwsteen "BELEID"


P LANNING
Stap 1: Creëer een draagvlak

Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van beweging en om lang stilzitten te onderbreken op school. Zowel de directie, het schoolteam, de leerlingen als de ouders moeten daarom weten wat gezond bewegen inhoudt. 
In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan,  bewegen en sporten af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je helder weer. Lees meer 

Gezond Leven heeft heel wat materialen van de bewegingsdriehoek die je op verschillende manieren kan inzetten. Laat leerkrachten bijvoorbeeld de e-learning doorlopen om de principes van gezond bewegen onder de knie te krijgen. Toon het filmpje van de bewegingssdriehoek op een ouderavond of schoolfeest om ouders mee te krijgen. Hang affiches van de bewegingsdriehoek op in de sporthal, turnzaal, polyvalente zaal,…

Stap 2: Breng je beginsituatie in kaart = via 'mijn CHECKLIST'

Wil je werk maken van een bewegingsbeleid via ‘Sport beweegt je school 2.0’ dan kan je de actuele situatie (wat we reeds doen) van de school VOLLEDIG in kaart brengt a.d.h.v. een vragenlijst (36 vragen) via de checklist van ‘Sport beweegt je school 2.0’.
De beginsituatie dient slechts éénmaal in kaart te worden gebracht gedurende het 4-jaarlijks proces van ‘Sport beweegt je school 2.0’. Meer info?

Stap 3: Selecteer prioriteiten = via 'mijn CHECKLIST'

Op basis van de evaluatie van vorig schooljaar bepaal je de werkpunten/prioriteiten voor het schooljaar 2019-2020.
Voor het huidige schooljaar selecteer je vóór 30/11/2019 via jouw checklist minstens 3 en maximum 5 prioriteiten.
Werkpunten die je vorig schooljaar nog niet (volledig) realiseerde, kan je opnieuw selecteren en dit schooljaar verder uitwerken.
Opgelet! Na het aanduiden van de prioriteiten is er nog een stap: het formuleren van haalbare doelstellingen. Lees meer.

Stap 4: Werk een actieplan uit = inspiratie via 'mijn inspiratieboxen?'

Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen opgesteld?
Top! Tijd om alles wat tastbaarder te maken en aan concrete acties te denken. Je gaat ook na of je deze al of niet samen met partners kan uitwerken.    

Een mix van activiteiten
Welke acties zal jouw school ondernemen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken? Plan een gevarieerde mix van activiteiten die op diverse niveaus van de school mikken. Definieer de acties zo concreet mogelijk.

Hou bij de keuze van je activiteiten rekening met:

 • de ligging en infrastructuur van de school
 • de tijd en middelen van de school, de leerlingen en de ouders
 • de mix van strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken, zorg en begeleiding
 • de verschillende werkniveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school
 • de wensen en verwachtingen van alle betrokken partijen
 • een mix van snel uitvoerbare acties en acties op langere termijn
 • extra inspanningen om ook kwetsbare leerlingen en ouders te motiveren
 • de verschillende talen en culturen van leerlingen en ouders
 • gevoelige ervaringen van kwetsbare leerlingen en ouders

Een actieplan opstellen
Zodra het duidelijk is welke acties jullie gaan uitvoeren, bundel je die in een overzichtelijk actieplan. Daarin neem je niet alleen de concrete acties op, maar bijvoorbeeld ook de evaluatiemethoden en hoe je over de actie zult communiceren. Bepaal voor iedere activiteit:

 • wie de actie zal uitvoeren
 • wat de actie precies inhoudt
 • waar de actie zal doorgaan
 • wanneer de actie zal plaatsvinden
 • hoe je de actie tot stand zult brengen

Onthoud vooral: een bescheiden plan dat gedragen wordt door heel wat mensen levert vaak meer op dan een ambitieus plan dat op weinig steun kan rekenen binnen het team.

Laat je inspireren!
Om je acties uit te werken biedt ‘Sport beweegt je school 2.0’ op basis van je geselecteerde prioriteiten je een gepersonaliseerde inspiratiebox aan.
Heel wat nuttige informatie vind je ook bij de bouwstenen Beleid, Aanbod (actieve verplaatsing, tijdens, tussen en voor en na de lessen), de focussen (fit en gezond en fair en fun) en de doelgroepen (kleuter-, basis-, secundair-, buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs). Meer info?


 


DO = UITVOERING

Stap 5:  Voer het actieplan uit

3, 2, 1 … START! Na weken van voorbereiding is je school er helemaal klaar voor.

Gebruik je vertrouwde communicatiekanalen om te communiceren over de actie(s) die je zult uitvoeren? Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op stapel staat.
Het actieplan is jullie wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt.
Op de route kom je wellicht nog wat hindernissen tegen, zoals:

 • onvoldoende tijd en middelen ter beschikking
 • onvoldoende steun vanuit directie, schoolteam, leerlingen of ouders
 • verminderde motivatie in de werkgroep
 • gebrek aan monitoring van de uitvoering

Wees aandachtig voor deze drempels en probeer ze zo snel mogelijk aan te pakken. Maar onthoud: naar deze stap hebben jullie wekenlang toegeleefd.  Meer info?


 


Check= EVALUEER EN STUUR BIJ  via 'Mijn MONITORING'

 

Stap 6:  Evalueer en stuur bij = via ‘Mijn Monitoring’

Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd!  Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nóg beter aanpakken.

In de fase ‘Check’ meet je het resultaat. Je vraagt je af of je project (actie, product, samenwerking of dienstverlening) geslaagd is? Met dit 6-delige stappenplan wordt jouw evaluatie een succes. 

Voor de resultaten van je evaluatie reikt de website van ‘Sport beweegt je school 2.0’ www.sportbeweegtjeschool.be een online tool aan: ‘MIJN MONITORING’.

In de monitoring van de prioriteiten maakt je school duidelijk hoe en in welke mate het proces – de PDCA-cyclus - vorderde.

Tevens onderbouwt je school in de monitoring van de geselecteerde prioriteiten welke acties ze ondernam om de prioriteiten te realiseren.
Dit doe je door de onderliggende acties aan te vinken. Hierbij omschrijf je bondig in het corresponderend tekstvak de realisaties of het proces van jouw school. De school kan dit ook onderbouwen door documenten ‘up te loaden’ (zie uploadcentrum website).
Vervolgens geef je ook aan in welk proces de school zich bevindt: P-, D-, C-, of A-fase van de PDCA-cyclus.


Het actieplan als houvast.
Grijp even terug naar het actieplan: welke resultaten hadden jullie verwacht? Hoe kun je die resultaten meten? Evalueer altijd het proces (hoe is de actie verlopen?) en het effect (het je je doelstellingen bereikt?) Communiceer een positeve evaluatie zeker naar de betrokken partijen voor een welverdiende motivatieboost. Meer info?


 


ACT = INTEGRATIE IN HET SCHOOLBELEID

Stap 7: Veranker in het schoolbeleid

Het bewegingsbeleid op school is geen eiland, maar moet echt deel uitmaken van het Gezondheidsbeleid en vervolgens van het Schoolbeleid. Meer info?