BELEID


De aanpak van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ via de bouwsteen Beleid helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend bewegingsbeleid dat kadert binnen het gezondheidsbeleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.    

Het gezondheidsbeleid onderscheidt enkele succesfactoren, zoals de focus op leerlingen- en ouderparticipatie en de samenwerking met externe partners. Uiteraard zijn deze succesfactoren ook van cruciaal belang bij het uitwerken van een beleid rond het thema ‘beweging’.
Benieuwd naar de andere cruciale factoren? Ontdek ze allemaal in het spinnenweb gezondheidsbeleid!

Hoe scoort jouw school?
Ben je benieuwd hoe jouw school scoort op de succesfactoren voor een gezondheidsbeleid? In slechts drie stappen kom je het te weten!
Vul de vragenlijst van Gezonde School in. Berekenen je score en teken het resultaat uit op het spinnenweb.
Zo zie je in één oogopslag wat de slaagkans is van een bewegingsbeleid op jouw school. 

Waarom zou je aan leerlingenparticipatie werken?

Omdat teamwerk droomwerk maakt!

Het recht op participatie staat beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind (VRK).

Participatie het wettelijk kader
Voor basisscholen zijn er weinig formele regels over de manier waarop ze participatie van leerlingen organiseren. Het participatiedecreet voorziet de oprichting van een leerlingenraad als een mogelijkheid, maar is in tegenstelling tot secundaire scholen niet algemeen verplicht. Enkel als 'ten minste 10% van de leerlingen van de leeftjdsgroep 11-13 jarigen erom vragen, voorzover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft' is een lagere school verplicht een leerlingenraad op te richten.

Participatie op school
Leerlingen voelen dagelijks de gevolgen van de beslissingen die de school neemt. Zij zijn expert in het leven op school. Heel wat jongeren willen graag hun ervaringen delen met de school en actief mee op zoek gaan naar oplossingen en ideeën (bv. rond het bewegingsaanbod en gezondheid) om de school beter te maken. Door leerlingen te betrekken in beslissingsprocessen, vergroot je het draagvlak voor die beslissingen. Dit is trouwens niet alleen een goede zaak voor de school, maar ook voor de leerlingen zelf. Het is evident dat jongeren die zich betrokken voelen bij de school, ook liever naar school komen. Ze halen zelfs betere resultaten en ze worden door te participeren burgers die (nu en later) meer begaan zijn met de maatschappij. Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid én aan burgerschap. 

In deze presentatie vind je een aantal redenen.  

Voor het basisonderwijs is er de werkmap ‘Oprechte deelneming’ leerlingenparticipatie voor de basisschool. Samen maken we school. En ‘samen’, dat wil zeggen: met leerlingen, leerkrachten, directie, ouders en inrichtende macht.
Dat is het uitgangspunt van participatie in deze werkmap.
Meer info vind je hier.

Wat is leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs dan eigenlijk?
Op basis van bestaande modellen werkte VSK (Vlaamse Scholierenkoepel) een participatiemodel uit, om op een eenvoudige manier aan leerlingen uit te leggen wat participeren betekent. VSK schreef 10 spelregels rond participatie, die je vertellen waar je moet op letten, hoe je het best toepast, welke houding vereist is …
Het participatiemodel van VSK en de 10 spelregels.

Tool voor participatie: ‘Zet je droom om in actie!’  
Kom je er niet toe om ideeën in actie om te zetten?
Met dit actieplan ontwikkel je samen een actie van brainstorm tot taakverdeling in 1 vergadering! Deze tool werd goedgekeurd door 350 leerlingen.
Gebruik de tool zoals je wil: stap voor stap, of enkel de stappen die relevant zijn. 


Een duurzaam bewegingsbeleid uitbouwen a.d.h.v. de PDCA-cyclus

  • P PLANNING = VOORBEREIDING via  ‘Mijn CHECKLIST’ 
  • D DO = UITVOERING
  • C CHECK = AFRONDING/EVALUATIE via 'Mijn MONITORING'
  • A ACT = VOORTZETTING en/of BORGING

Klik hier voor meer details