Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Projectoproep

Wat houdt de projectoproep in?


Moev projecten oproep schoolspeelplaatsen glijden220©VDSMet deze projectoproep geeft de Vlaamse Regering de Vlaamse onderwijsinstellingen een duwtje in de rug om hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en eventueel andere gebruikers. De Vlaamse Regering wil van de schoolspeelplaatsen kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes maken. Plaatsen waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen. 

Door de beschikbare infrastructuur optimaal te benutten:

 • krijgen kinderen gevarieerde speelkansen en veel mogelijkheden om te bewegen & te sporten;
 • leren ze omgaan met risico’s wanneer ze spelen;
 • komt er een antwoord op het nijpend tekort aan sport- en speelinfrastructuur in Vlaanderen.

Dé bedoeling van deze projectoproep is schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken, ze voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en eventueel aan de bredere lokale gemeenschap.

De onderwijsinstelling moet de subsidieaanvraag uiterlijk op 22 februari 2019 indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Hoe dien je een subsidieaanvraag in? Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en stuur het online door via de KIOSK-applicatie. Ben je niet vertrouwd met deze applicatie, neem dan best vooraf de handleiding door.

Opmerkingen:

 • Voor de aanvraag in KIOS moet je het ondernemingsnummer van je school ingeven. Dit nummer is niet gelijk aan het instellingsnummer van de school. Je kan je ondernemingsnummer terugvinden op de site van de kruispuntbank voor ondernemingen
 • Maak zeker één tot twee weken voor de deadline de vertegenwoordiger aan in de KIOSK-applicatie om je dossier te kunnen indienen. De vertegenwoordiger van de school moet bevestigd worden met een code die via een aangetekende brief wordt opgestuurd naar de school. Dit kan even duren en zo vermijd je dat je om deze reden je dossier niet zou kunnen indienen. 

Volledige beschrijving projectoproep     Reglement subsidiëring   

Aanvraagformulier

 

 


Waarom deze projectoproep?Kinderen en jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Omdat ze het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is de school de ideale plek om hen aan te zetten tot meer beweging. Waar kan dat beter dan op de speelplaats? 

Veel jeugd- en sportorganisaties kaarten aan dat de ruimte die jongeren kunnen gebruiken erg beperkt is. Ze vinden het steeds moeilijker om een plek te vinden waar ze een werking kunnen uitbouwen.

Jongeren hebben meer plaats nodig om te spelen, sporten, bewegen, ontmoeten. 

Moev projecten oproep schoolspeelplaatsen schommel220Heel veel schoolspeelplaatsen en andere buitenruimtes van scholen staan leeg na de schooluren en in het weekend. De doelstelling rond 'Ruimte in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)' is om de beperkte beschikbare ruimte zo groot mogelijk en zo goed mogelijk bruikbaar te maken voor kinderen en jongeren. Dit kan door volop in te zetten op ‘doordacht medegebruik'. In heel veel omstandigheden kan de ruimte meervoudig gebruikt worden door activiteiten in elkaars nabijheid te brengen of te verweven. 

Vanuit deze verschillende invalshoeken is de projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen ontstaan. Meer over het ‘waarom’ vind je in de beschrijving van de projectoproep.

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie (ontvankelijkheid)Formele voorwaarden:

 • De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 22 februari 2019 via de KIOSK-applicatie ingediend. Indieners dienen zich vooraf te registreren. 
 • De indiener is een door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstelling: in het aanvraagformulier moet het instellingsnummer ingevuld zijn.
 • De indiener verklaart dat er een gegarandeerde openstelling zal zijn voor minstens het lokale jeugdwerk gedurende drie jaar, en dat de openstelling niet beperkt is tot de schoolvakanties, maar ook betrekking heeft op andere momenten tijdens het jaar (bv. weekends en/of weekavonden). 
 • De indiener verklaart dat er overleg is geweest met het College van Burgemeester en Schepenen over de (extra) openstelling voor het jeugdwerk en eventueel anderen, en dat de lokale jeugd- en/of sportdienst en de huidige medegebruikers werden betrokken.
 • De indiener verklaart dat het dossier is opgemaakt in samenspraak met ouders, leerlingen en schoolteam.
 • De indiener vinkt aan dat er een akkoord is van het instellingsbestuur.
 • De indiener verklaart zich bereid om mee te werken aan de vooropgestelde publicatie met goede praktijken.


Wanneer er niet voldaan is aan de formele voorwaarden kan het aanvraagdossier niet worden verzonden. De bewijzen voor deze formele voorwaarden kunnen steekproefsgewijs worden opgevraagd. 

De dossiers die aan deze formele voorwaarden voldoen, worden aan de beoordelingscommissie overhandigd ter beoordeling. De beoordelingscommissie is samengesteld uit afgevaardigden van de beleidssectoren sport, jeugd en onderwijs en externe deskundigen.Beoordelingscriteria De beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke dossiers op basis van volgende vier beoordelingscriteria met bijhorend gewicht:

 1. De mate waarin de speelplaats bewegingsvriendelijker wordt (30%): de mate waarin de aanpassingen zullen aanzetten tot kwaliteitsvol spelen en bewegen, inclusief te sporten. Hiertoe krijgt de speelplaats een opdeling in zones en hoekjes (rustig versus intensief), eventueel met verschillende hoogtes, prikkels en aanleidingen om te spelen en te bewegen (met gebruik van duurzame materialen). Meer info
 2. Het gedeelde of open karakter (30%): de mate van openstelling van de speelplaats naschools voor het jeugdwerk en eventueel sportactiviteiten ('gedeeld gebruik') en bij uitbreiding de bredere gemeenschap ('open speelplaats'). Een echte ‘open’ speelplaats die duurzaam opengesteld wordt en een onderdeel wordt van de publieke ruimte, is een pluspunt. Meer info
 3. De kwaliteit van het projectplan (30%): de visie en het gelopen proces, de begroting en hoe de financiering van het project verder verloopt, de prijs-kwaliteit, de noodzaak en toegevoegde waarde voor de onderwijsinstelling, de buurt, het jeugdwerk, de samenwerking, langetermijndenken en duurzaamheid, innovatieve ideeën rond openstelling, aandacht voor sociale economie … Hoe pakt de indiener het beheer, het onderhoud, de opvolging aan? De betrokkenheid van de preventieadviseur van de onderwijsinstelling is een pluspunt. In hoeverre wordt de ruimte ecologisch verantwoord aangelegd en beheerd (zie aanbevelingen Pimp je speelplaats)? Projecten die een grote noodzaak of toegevoegde waarde kunnen aantonen worden hoger gequoteerd. Het gebruik van groen als speelelement is een pluspunt voor bewegingsvriendelijke speelplaatsen. Meer info
 4. Het participatietraject (10%): de onderwijsinstelling betrekt leerlingen, jeugdwerk, sportclubs, kinderen en jongeren in de buurt, leerkrachten, directie, ouders … bij het uitdenken en de uitvoering van het project, en zorgt voor gedragenheid. Hoe verliep het overleg met het gemeentebestuur, de lokale jeugd- en/of sportdienst, de huidige gebruikers van het terrein? Kinderen en jongeren worden kwalitatief en op hun maat betrokken in het proces. Meer info


Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet een project voor elk criterium minstens de helft van de punten halen. Zoniet wordt het project niet gerangschikt.
 Waaruit bestaat het subsidiedossier? Een geldig dossier bevat de volgende verplichte documenten:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief een begroting van het ingediende project, rekening houdend met de gevraagde subsidie;
 • een situatieschets van de bestaande situatie met foto’s in het gevraagde formaat + een schets van de gewenste toekomstige situatie.TimingDeze oproep werd gelanceerd begin november 2018. Alle scholen hebben de tijd tot 22 februari 2019 om het subsidiedossier in te dienen.  
Hoe dien je een subsidieaanvraag in? Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en stuur het online door via de KIOSK-applicatie.


De ministers beslissen uiterlijk op 10 mei 2019 over de definitieve selectie van de ingediende subsidieprojecten. De indieners worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. De werken kunnen starten na toekenning van de subsidies en moeten uiterlijk op 31 december 2020 afgerond worden.


Scholen moeten ten laatste op 1 maart 2021 een financieel verslag indienen bij de Vlaamse overheid.Welk bedrag kan je aanvragen?Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 1.000.000 euro.


Het maximale bedrag dat scholen kunnen aanvragen is 15.000 euro per project. Er wordt een subsidie tot maximaal 15.000 euro toegekend aan de hoogst gerangschikte subsidieaanvragen en dit tot het totaal beschikbare budget is bereikt. De beoordelingscommissie heeft de vrijheid om het subsidiebedrag te adviseren en te oordelen over het al dan niet subsidiabel zijn van de uitgaven.

 
Het staat elke onderwijsinstelling vrij om meer te investeren en dus zelf voor een hoger bedrag te cofinancieren. Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?Het departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de subsidie uit in twee schijven: 

 • een voorschot van 80% na goedkeuring van het project;
 • een saldo van 20% op basis van een financieel verslag (inclusief foto’s van de situatie na de werken) dat uiterlijk 1 maart 2021 moet ingediend worden via KIOSK. 


Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan de effectief gerealiseerde en aangetoonde uitgaven. Bij het niet nakomen van de vooropgestelde engagementen kunnen de middelen teruggevorderd worden. 
 Waarvoor kan je de subsidies gebruiken? De subsidies kunnen breed worden besteed om de speelterreinen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect …


Moev projecten oproep schoolspeelplaatsen poort220©VDSVolgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • onroerende infrastructuurwerken: omgevings- en grondwerken, ontharding, groenaanleg1, aanleg sportterrein, vast of verankerbaar sport- en spelmateriaal, aankoop natuurlijke materialen2 voor sport- en spelaanleidingen, belijning, verlichting, bergruimte voor sport- en spelmateriaal, fietsenstallingen, deuren, poorten, sloten, beveiligingssysteem, automatische toegangssystemen die extra personeelskosten overbodig maken (bv. badgesysteem), ingrepen voor integrale toegankelijkheid … De oproep vraagt aandacht voor een duurzame materiaalkeuze.

 • het honorarium van een tuin- of landschapsarchitect of adviseur in een gespecialiseerde organisatie, voor hulp bij het ontwerp en de opvolging van het project (voor max. 20% van de subsidies).

 

Onder meer volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • los sportmateriaal (bv. ballen, netten, kegels, losse kasten, verplaatsbare muziekinstallatie …)
 • cafetariavoorzieningen
 • aankoop van een perceel grond
 • energie- en waterkosten
 • rioleringswerken (infrastructuuringrepen voor het bovengronds opvangen van hemelwater zijn wel toegelaten)
 • personeelskosten 


De beoordelingscommissie heeft de vrijheid om het subsidiebedrag te adviseren en te oordelen over het al dan niet subsidiabel zijn van de uitgaven.

 

1 Zie aanbevelingen Pimp je speelplaats voor de beplanting.

2 Voor specificaties rond het gebruik van hout: duurzaam aanbesteden, zie de technische specificaties. Het komt erop neer dat vermeld moet worden ‘voor het gebruikte hout geldt dat dit FSC, PEFC of gelijkwaardig moet zijn’.Mag je voor hetzelfde project verschillende subsidies aanvragen?De onderwijsinstelling mag voor dezelfde kosten of werken niet elders subsidies krijgen: dubbele subsidiëring kan niet.

Zaken die al eerder of via een ander initiatief gesubsidieerd zijn, komen uiteraard niet in aanmerking. Een instellingsbestuur kan maar één project per vestigingsplaats indienen.Maar wat dan met de oproep van 'Pimp je speelplaats'? Moev projecten oproep schoolspeelplaatsen pimpjespeelplaats220Het doel van 'Pimp je speelplaats' is om schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken. 'Pimp je speelplaats' doet dat via een subsidie van 4.000 euro voor 25 geselecteerde laureaten. Men kan de subsidie aanwenden om plantgoed, plantmateriaal en andere natuurlijke materialen te bekostigen.

De nieuwe projectoproep 'Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen' gaat een stapje verder. Bedoeling is om de speelplaatsen bewegingsvriendelijker én meer open of gedeeld te maken. De nieuwe projectoproep verwacht nog meer inspanning van de onderwijsinstellingen, maar er volgt ook meer (financiële) ondersteuning. 

Tijdens het werkingsjaar 2018 – 2019 blijven beide oproepen 'naast' elkaar bestaan. Nadien komt er een evaluatie waarbij een integratie van beide projecten eventueel mogelijk is.  


 Andere subsidiekanalen Als deze projectoproep voor jouw school niet haalbaar blijkt of niet past bij de noden van je school of buurt, kan je altijd eens kijken naar andere subsidiemogelijkheden bij je provincie, stad of gemeente.

Een handig overzicht van subsidiekanalen vind je op de website van Pimp je speelplaats en op de website van Springzaad.