Ik heb het begrepen

MOEV respecteert de privacy van uw gegevens.

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie

 

Projectplan


In het kort

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info projectplan340

Een goed projectplan:

 • Vertrekt vanuit een sterke visie 
 • Is het resultaat van samenwerking via een participatief proces met alle betrokkenen
 • Heeft een realistische begroting met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
 • Toont aan dat het project echt het verschil zal maken voor de school, kinderen en jongeren uit de buurt en het jeugdwerk
 • Houdt rekening met de lange termijn en geeft aan hoe de vernieuwde speelplaats zal worden beheerd en onderhouden
 • Bevat innovatieve ideeën en creatieve oplossingen die ook andere scholen kunnen inspireren
 • Gaat in samenwerking met de preventieadviseur op zoek naar een goed evenwicht tussen voldoende uitdaging, speelwaarde en kansen om risicocompetenties te ontwikkelen, en een veilige omgeving
 • Is duurzaam en vertrekt vanuit ecologische principes

Een woordje meer uitleg

Er zijn verschillende aandachtspunten met betrekking tot de kwaliteit van het projectplan. We lichten deze kort toe:

 • Visie
 • Proces en samenwerking
 • Begroting, financiering van het project, en prijs-kwaliteit verhouding
 • Noodzaak en toegevoegde waarde voor de onderwijsinstelling, de buurt en het jeugdwerk
 • Lange termijn denken en duurzaamheid (beheer, onderhoud en opvolging)
 • Innovatieve ideeën (rond openstelling, aandacht voor sociale economie ...)
 • Betrokkenheid van de preventieadviseur van de onderwijsinstelling
 • In hoeverre wordt de ruimte ecologisch verantwoord aangelegd en beheerd?


Visie

Een goed projectplan vertrekt vanuit een sterke visie op de speelplaats die gedragen wordt door de verschillende betrokkenen op school en daarbuiten. Beschrijf in je subsidiedossier daarom niet enkel je (voorlopige) visie, maar ook hoe deze visie tot stand kwam, en welke partners daarbij betrokken werden of nog betrokken zullen worden. Hier vind je meer informatie over het opmaken van een goede visie.

 

Proces en samenwerking

Geef in je projectplan duidelijk het proces aan dat je al afgelegd hebt om je speelplaats aan te pakken en je dossier op te maken, maar ook het verdere proces dat je zal lopen wanneer de subsidie wordt toegekend. Kijk zeker eens naar het stappenplan van Pimp je speelplaats, de publicatie 'De speeltijd Maak er spel van!' van Kind & Samenleving, of het stappenplan van Springzaad voor de omvorming van je schoolspeelplaats. 

Cruciaal in het proces is enerzijds de betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, het schoolteam, de preventieadviseur, ander personeel en ouders, en anderzijds de samenwerking met de gemeente, het jeugdwerk en eventueel andere verenigingen, en de buurt. Meer over participatie en samenwerking lees je hier.

 

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info glijbaan220©VDSBegroting, financiering van het project, en prijs-kwaliteit verhouding

Aan je subsidiedossier zal je een begroting op hoofdlijnen in evenwicht moeten toevoegen. Die begroting moet nog niet heel gedetailleerd zijn (aangezien ook je ontwerp nog niet definitief moet zijn is dat niet mogelijk). Geef duidelijk aan voor hoeveel middelen je subsidie vraagt via de projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen (maximum € 15 000), en waarvoor je die middelen wil gebruiken. Hou daarbij rekening met de kosten die al dan niet in aanmerking komen voor subsidiëring. Indien je geschatte kosten hoger zijn dan het gevraagde subsidiebedrag zal je ook moeten aangeven waar deze extra middelen vandaan zullen komen, en waarvoor deze gebruikt zullen worden.

De projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen hecht veel belang aan de prijs-kwaliteitsverhouding van je project.

Enkele tips:

 • Schakel vrijwilligers in: leerlingen, leerkrachten, ouders, medegebruikers … Dit drukt niet enkel de kosten, maar vergroot ook het draagvlak en de betrokkenheid.
 • Maak gebruik van herbruikbare en natuurlijke materialen: natuurlijke speelaanleidingen zoals heuvels, stapstenen of klimbomen zijn goedkoper dan catalogustoestellen, en zijn minstens even leuk!


Heel wat tips rond financiering van je speelplaatsproject vind je hier. Een overzicht van andere subsidiemogelijkheden voor speelplaatsen vind je op de website van Pimp je Speelplaats. Hou daarbij wel rekening met de regels rond dubbele subsidiëring in de projectoproep.

 

Noodzaak en toegevoegde waarde voor de onderwijsinstelling, de buurt en het jeugdwerk

Indien je project tegemoet komt aan een sterke nood, of een belangrijke meerwaarde creëert voor de school en de buurt, maak je meer kans op een subsidie. Toon de toegevoegde waarde van je project dus duidelijk aan in je subsidieaanvraag.

Je kan daarvoor verwijzen naar:

 • De startsituatie: de speelplaats is dringend aan vernieuwing toe (afgeleefd, onveilig …), of de speelplaats biedt op dit moment nog heel weinig kansen voor avontuurlijk spel, beweging, of bevat nauwelijks of geen groen …
 • De fysieke context: een stedelijke of dicht bebouwde omgeving, geen of weinig publieke ruimte, speel- of bewegingsruimte of groen in de buurt …
 • De sociale context: leerlingen die weinig kansen hebben om buiten te spelen, te sporten of te bewegen, die niet vaak de natuur opzoeken buiten de schooluren, veel kansarme leerlingen (vb. hoog SES percentage) …

 

Lange termijn denken en duurzaamheid (beheer, onderhoud en opvolging)

Een speelplaats is nooit af. Ook na de (her)aanleg van de schoolspeelplaats blijven beheer, onderhoud en opvolging noodzakelijk. Houd hiermee van bij het begin rekening in je projectplan, en geef in je subsidieaanvraag weer hoe je de speelplaats zal beheren en onderhouden na de (her)aanleg.

Denk onder meer aan het volgende:

 • Hoe ga je de speelplaats onderhouden: speelaanleidingen en toestellen moeten gecontroleerd en indien nodig hersteld worden, groen moet onderhouden worden (ook tijdens de zomervakantie), afval moet opgeruimd worden … Wie neemt deze taken op zich, en welke budgetten kunnen hiervoor gebruikt worden?
 • Gedeeld gebruik en openstelling vragen een continu beheer: afspraken moeten opgevolgd en eventueel herbekeken worden, agenda’s op elkaar afgestemd … Een structurele dialoog met de medegebruikers is daarvoor onontbeerlijk.
 • Hoe zorg je dat leerlingen, leerkrachten, ouders en medegebruikers zich ook na de heraanleg betrokken voelen bij de speelplaats? Krijgen nieuwe generaties leerlingen de kans om de speelplaats (voor een deel) opnieuw vorm te geven? Is er ruimte voor potentiële nieuwe medegebruikers? Betrek de verschillende partners zeker bij het verdere beheer en onderhoud van de speelplaats.
 • Hoe integreer je het gebruik van de speelplaats blijvend in de verschillende lessen? Leerkrachten zijn het meestal niet gewoon om de buitenruimte te gebruiken voor hun lessen. Het vergt van hen dan ook enige aanpassing om de mogelijkheden te zien. 
 • Zorg voor regelmatige evaluatie: na de heraanleg van de speelplaats is het uiteraard tijd om te vieren, maar ook om je project te evalueren. Doe dit niet eenmalig, maar blijf ook nadien het gebruik van de speelplaats evalueren. Documenteer het gebruik van de speelplaats bv. via foto’s of een logboek, en verzamel op basis hiervan ideeën voor verbetering, nieuwe wensen… die je kan inpassen in de jaarplanning van de school.


Heel wat tips over opvolging en beheer vind je in dit stappenplan van Springzaad (§ 5).

 

Innovatieve ideeën (rond openstelling, aandacht voor sociale economie …)

Eén van de doelstellingen van de projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen is om te experimenteren met innovatieve ideeën en oplossingen rond de drempels die scholen ervaren bij het onder handen nemen van hun speelplaats. Deze nieuwe ideeën hebben bijvoorbeeld betrekking op openstelling van de speelplaats. Op die manier ontstaan voorbeeldprojecten die ook andere scholen inspireren om te werken aan een bewegingsvriendelijke, natuurrijke en gedeelde speelplaats. 

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info tuinieren220©GoodPlanetBenoem in je projectdossier dus duidelijk op welke manier jouw project innovatief is of wil zijn. Dat kan gaan over gedeeld gebruik, maar bijvoorbeeld ook over het betrekken van bepaalde (kwetsbare of moeilijk te bereiken) doelgroepen, samenwerking met jeugdverenigingen of de buurt, duurzaam beheer van de speelplaats, originele ideeën rond bewegingsvriendelijkheid of vergroening …

Een voorbeeld van innovatie dat expliciet vermeld wordt in de projectoproep is 'aandacht voor sociale economie'. Sociale tewerkstelling kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor de heraanleg van de speelplaats, of om het gedeeld gebruik in de praktijk in goede banen te leiden.

Enkele voorbeelden:

 • De Antwerpse sleuteldragers vormen een ploeg die door de stad wordt tewerkgesteld via sociale economie en lokale diensteconomie. Ze worden ingeschakeld als vliegende conciërges om verschillende gedeelde infrastructuren en zalen in de stad (waaronder scholen) te openen en af te sluiten. Op die manier ontlasten zij de eigenaar van de infrastructuur, want dankzij de sleuteldrager moet de eigenaar niet altijd zelf aanwezig zijn om het gebouw te openen en te sluiten. Zeker ’s avonds of tijdens het weekend is dit een grote meerwaarde. Een belangrijk voordeel van de sleuteldragers is dat zij het gebouw niet enkel openen voor de huurder of gebruiker, maar dat zij de gebruiker ook praktische informatie meegeven over het gebruik van het gebouw, en de ruimte na afloop van het gebruik controleren en veilig afsluiten. Meer over de sleuteldragers lees je hier.
 • Via het project 'Infrastructuur' schakelt jeugdhuisfederatie Formaat jongeren uit het deeltijds onderwijs in om aanpassingen en verfraaiingswerken uit te voeren aan jeugdhuizen. Daarvoor gingen zij een partnerschap aan met verschillende organisaties die jongeren uit het deeltijds onderwijs begeleiden. Dankzij dit project worden leerkansen gecreëerd voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, en kunnen tegelijkertijd de kosten voor het jeugdhuis gedrukt worden. Meer informatie vind je hier.

 

Betrokkenheid van de preventieadviseur van de onderwijsinstelling

Om op je vernieuwde schoolspeelplaats te zorgen voor een goed evenwicht tussen een veilige speelomgeving en voldoende uitdaging, speelwaarde en kansen om risicocompetenties te ontwikkelen is het van groot belang om van bij het begin de preventieadviseur te betrekken bij je project. Geef in je subsidiedossier aan op welke manier de preventieadviseur betrokken is. Hier vind je meer informatie over speelwaarde en veiligheid, en over de rol van de preventieadviseur.

 

In hoeverre wordt de ruimte ecologisch verantwoord aangelegd en beheerd?

Aandacht voor ecologisch ontwerp en beheer is een belangrijk aandachtspunt binnen de projectoproep. De projectoproep verwijst daarvoor naar de aanbevelingen van Pimp je speelplaats.